Vår profil på förskolan Bilaal i Gävle

1

Vår profilering är det svenska språket och integration.

Utgångspunkten i det pedagogiska arbetet är att se barnen som kompetenta individer med egna möjligheter till utveckling och lärande. Alla barn skall bli lyssnade på och sedda som individer. Alla barn skall känna att de är viktiga för gruppen. Barnen utvecklar social kompetens genom att lära sig ta hänsyn, vänta på sin tur och visa respekt för varandra. Vi arbetar för att alla barn skall känna sig trygga, våga vara sig själva och bli respekterade för den de är. Eftersom självständighetsträning är den röda tråden som genomsyrar vår verksamhet vill vi att alla barn skall få ställas inför utmaningar anpassade utifrån deras egna behov och utvecklingsnivå samt få möjlighet till ansvar utifrån ålder och mognad.

 

Bilaal bedriver icke konfessionell undervisning

Förskolan Bilaal har ingen konfesionell undervisning.


Barn har Inflytande – Ansvar

Personalen planerar efter barnens intressen, önskemål och visar det tydligt för dem. Barnen förbereds på ev. förändringar. Om barnen ifrågasätter det vuxna planerat, tas det på allvar och barnen får förklara hur de tänker. Vuxna tar till sig det barnen uttrycker, visar att det är viktigt och ändrar i planeringen om det är möjligt. Barn uppmuntras till att ta egna initiativ.

Med de äldre barnen förkommer demokratiska omröstningar i frågor som gäller verksamheten. Barnen får göra olika slags val och får ta ansvar för dem. De blir också intervjuade om vad de vill göra och vad de tycker att de får bestämma om. Självständighetsträning betonas i arbetet med barnen.

 

Utveckling och lärande

Personalen utgår från att barnen är kompetenta och försöker visa att de tror att barnen kan. Barnen uppmuntras att prova själva. Ambitionen är att varje barn ska ges förutsättningar för att lära känna sig själv och sina egna förmågor, utveckla sin sociala kompetens och lekförmåga. Utvecklingssamtal genomförs en gång/termin. Dessa dokumenteras och används som underlag till avdelningarnas arbetsplaner. När personalen ser att barn behöver extra stöd tas i första hand kontakt med föräldrarna för samtal kring fortsatta insatser. 

 

Förskolan är en skolform som styrs av skollagen och en särskild läroplan. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Förskolan skall lägga grunden till ett livslångt lärande i en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar Den pedagogiska verksamheten leds av pedagogiskt utbildad personal och anpassas efter barnens förutsättningar och behov.

 


 bottom